Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

1. Definities

 1. Perfectmediasolutions: Het bedrijf dat deze voorwaarden hanteert.
 2. Klant: Een individu of organisatie die met Perfectmediasolutions een overeenkomst aangaat voor de levering van diensten.
 3. Website: Een op maat gemaakte online presentatie, specifiek voor de klant, bedoeld voor gebruik op het internet. Dit omvat een verzameling van digitale webpagina’s met eventueel bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, code en databases.

2. Aanvang van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst wordt gesloten op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  a. De opdrachtbevestiging is volledig ingevuld, ondertekend en ontvangen door Perfectmediasolutions.
  b. Afwijking van de voorwaarden in artikel 4 is mogelijk indien de opdrachtgever reeds bekend is bij de opdrachtnemer.
  c. Een aanbetaling van 50% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen.

3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Perfectmediasolutions zal zich naar beste vermogen inspannen om de overeenkomst uit te voeren. Indien nodig voor een goede uitvoering van de overeenkomst, behoudt Perfectmediasolutions zich het recht voor om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van alle noodzakelijke gegevens zoals aangegeven door Perfectmediasolutions.
 3. Perfectmediasolutions is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt door de opdrachtgever, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid redelijkerwijs kenbaar had moeten zijn voor Perfectmediasolutions.

4. Offertes

 1. Alle offertes en prijsopgaven door Perfectmediasolutions zijn vrijblijvend en kunnen worden gewijzigd.
 2. Perfectmediasolutions is slechts gebonden aan de offertes als de opdrachtgever de aanvaarding hiervan binnen 14 dagen bevestigt.

5. Oplevering & aanvaarding

 1. De start van het ontwerp en de ontwikkeling van de website vindt plaats na schriftelijke opdracht en de aanlevering van benodigd materiaal, met een zo spoedig mogelijke aanvang.
 2. Perfectmediasolutions plaatst tussentijdse resultaten op een tijdelijke internetlocatie voor testdoeleinden.
 3. Indien er dreigt dat de afgesproken levertijd wordt overschreden, wordt dit zo snel mogelijk gecommuniceerd. In geval van overmacht aan de zijde van Perfectmediasolutions wordt de termijn verlengd met de duur van die overmacht. Een buitensporige overschrijding van de levertijd kan worden beschouwd als een reden tot ontbinding van de overeenkomst.
 4. Perfectmediasolutions is niet verantwoordelijk voor niet-functionerende onderdelen die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hostingprovider van de opdrachtgever. Dit geldt alleen als deze onderdelen wel naar behoren functioneren op het testdomein en de oorzaak ligt bij de instellingen en niet bij een foutieve programmering van Perfectmediasolutions.
 5. De oplevering van de website vindt plaats zo spoedig mogelijk na voltooiing van de ontwikkeling ervan.

6. Toepasbaarheid

 1. Bij het aangaan van een overeenkomst met Perfectmediasolutions verklaart de klant bekend te zijn met de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen beide partijen, zijn de onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst tussen Perfectmediasolutions en de klant, behalve indien schriftelijk anders overeengekomen.

7. Aansprakelijkheid

 1. Voor zover Perfectmediasolutions bij haar activiteiten afhankelijk is van medewerking, diensten en leveringen van derden waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen, is Perfectmediasolutions op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade voortkomend uit deze relaties met derden, noch voor schade die ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Perfectmediasolutions.
 2. Perfectmediasolutions aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van door de opdrachtgever aangeleverd materiaal. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het door hen aangeleverde materiaal, zoals teksten en afbeeldingen, vrij is van copyright van derden.
 3. In geval van aantoonbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst is Perfectmediasolutions alleen aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het bedrag van de factuur. Elke verdere aansprakelijkheid van Perfectmediasolutions voor andere vormen van schade is uitgesloten, inclusief vergoeding van indirecte schade, gevolgschade, of schade wegens gederfde omzet of winst.

9. Klachtenprocedure

 1. De opdrachtgever heeft gedurende een periode van 14 dagen na levering de mogelijkheid om eventuele duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Perfectmediasolutions. Indien de klacht gegrond is, zal Perfectmediasolutions proberen deze gebreken te verhelpen. Als er binnen de genoemde termijn geen gebreken worden gemeld, vervalt de mogelijkheid tot het indienen van een klacht. Het verstrekken van onjuiste informatie door de opdrachtgever dat leidt tot gebreken in het geleverde valt nadrukkelijk niet onder “gebreken”.
 2. Klachten geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

10. Betalingsvoorwaarden

 1. Na ondertekening van de opdrachtbevestiging wordt deze beschouwd als een bindend contract tussen de opdrachtgever en Perfectmediasolutions. Vanaf dat moment is de opdrachtgever verplicht om de diensten van Perfectmediasolutions zoals overeengekomen te honoreren.
 2. De opdrachtgever wordt verzocht om 50% van het totale offertebedrag als aanbetaling te voldoen.
 3. Terugvordering van de aanbetaling door de opdrachtgever is alleen mogelijk als Perfectmediasolutions niet in staat is om de gewenste diensten te leveren volgens de specificaties in de offerte. De functionaliteit en conformiteit van de website worden beoordeeld op het testdomein. Als Perfectmediasolutions de website conform de specificaties oplevert en de opdrachtgever om redenen buiten de mogelijkheden van Perfectmediasolutions afziet van verdere levering of onredelijke eisen stelt waardoor levering onmogelijk wordt, kan de aanbetaling niet worden teruggevorderd.
 4. Na voltooiing van de opdracht en nadat de website conform specificaties is opgeleverd en functioneert volgens de wensen van de opdrachtgever, ontvangt de opdrachtgever een factuur voor het resterende bedrag na aftrek van de aanbetaling. Betaling van dit resterende bedrag dient binnen dertig dagen na facturering te geschieden. Na ontvangst van de restbetaling zal Perfectmediasolutions de website overdragen naar de hosting van de opdrachtgever of gehost blijven bij Perfectmediasolutions.
 5. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, zal Perfectmediasolutions een aanmaning sturen. De kosten van deze aanmaning bedragen €10,- (exclusief btw) en worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Als de betaling binnen veertien dagen na de aanmaning niet wordt voldaan, is de opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande bedrag, berekend volgens het geadviseerde incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

11. Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief btw.
 2. Extra wensen of aanpassingen van de opdrachtgever, die niet vooraf zijn overeengekomen, kunnen resulteren in extra werkzaamheden waarvoor Perfectmediasolutions naar redelijkheid zal worden vergoed.
 

12. Wijziging van de algemene voorwaarden

 1. Perfectmediasolutions behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Eventuele wijzigingen zijn ook van toepassing op reeds gesloten overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke kennisgeving van de wijziging.
 3. Als de opdrachtgever niet instemt met de gewijzigde algemene voorwaarden, heeft hij het recht om de overeenkomst te ontbinden vanaf de ingangsdatum van de gewijzigde algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na ontvangst van de wijziging van de algemene voorwaarden, indien deze ontvangst plaatsvindt na de ingangsdatum van de wijziging.
 

13. Overig

 1. Perfectmediasolutions zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder een wettelijke verplichting of voorafgaande toestemming van de opdrachtgever. Deze regel geldt ook voor eventuele vertrouwelijke informatie die nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst.
 2. Bij bemiddeling voor webhosting is de opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden van de betreffende webhoster. Perfectmediasolutions is niet verantwoordelijk voor eventuele tekortkomingen van de gekozen webhoster.
 3. Wijzigingen in een overeenkomst kunnen, na schriftelijke bevestiging van beide partijen, worden doorgevoerd indien nodig. Hierdoor kan de overeengekomen opleveringsdatum veranderen. Perfectmediasolutions zal de opdrachtgever tijdig informeren over de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële gevolgen.
 4. Voor promotiedoeleinden kan Perfectmediasolutions, tenzij anders overeengekomen, naar de geleverde eindproducten verwijzen als referentie. Ook behoudt Perfectmediasolutions zich het recht voor om een bescheiden creditvermelding met hyperlink op te nemen in de afgeleverde website voor de opdrachtgever.
 

14. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Deze overeenkomst valt onder de exclusieve jurisdictie van het Nederlands recht.
 

Offerte op maat.

Waar kunnen we u mee helpen?
Contactinformatie
Waar kunnen wij u mee helpen?
Laat een kort berichtje achter